Giới thiệu khóa học ERP Coaching

Về GIT

Với châm ngôn “Khác biệt để trường tồn” chúng tôi không chỉ tạo sự khác biệt cho chính sản phẩm của mình mà còn giúp Khách hàng khám phá ra sự khác biệt của chính doanh nghiệp của các bạn

Sứ mệnh

GIT mang trong mình sứ mệnh, phổ cập hóa phần mềm, giải phóng những bế tắc trong quy trình vận hành và mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp.    

Đội ngũ


Dr Hang Sam Nang

- Consultant to BOD of IDG Holding: Consultant to build Management Process System of Retails and Fast Food
- CIO, Consultant at Tân Thanh Group: ERP Development, IT Planning, IT Project Management, Consultant to BOD, Build Management Process System for Corporation 
- Consultant to BOD of TECOMEN Group: Consultant ERP/CRM/DMS/E-Office, Build Management Process System 
- Some recently released ERP projects: VINAFOOD 1, Synergix (USA - Singapore) , G2G Telecom (USA), Trung Nguyen Coffee Group,…. 

image

Exper Nguyễn Thanh Quang

- Xây dựng giải pháp, quản lý và điều hành hiệu quả các dự án tư vấn hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện và triển khai các hệ thống ERP của Oracle, SAP, Microsoft
- Tư vấn triển khai hệ thống SAP ERP công ty SMC 
- Tư vấn hệ thống ERP Công ty Điện Lạnh REE

image

Exper Trần Nguyễn Anh Tuấn

- Tư vấn triển khai hệ thống ERP Công ty Việt Thắng Jean
- Tư vấn triển khai hệ thống ERP Công ty KimVi.Co.
- Trực tiếp xây dựng và triển khai các phân hệ ERP như: Quản trị sản xuất, Quản trị tồn kho, Quản trị mua hàng, Quản trị bán hàng, Quản trị tài chính, Quản trị nhân sự, Quản trị tài sản.
- Xây dựng hệ thống POS cho hệ thống ESPRIT

image

Exper Nguyễn Hưng

- Giám đốc điều hành công ty HT ComNet
- Phó ban truyền thông Câu lạc bộ CEO Chìa Khóa Thành Công
- Fouder & CEO Công ty Tư Vấn Đào Tạo Green IT
- Tư vấn giải pháp công nghệ tổng thể cho doanh nghiệp như: Marketing online, Giải pháp ERP System, phần mềm quản lý doanh nghiệp....

image